2020 – Baic X25 5P

 BAIC Baic X25 5P 116.500KM GRIS